Wet Kraken en Leegstand

Vanaf  oktober 2010 is door de invoering van de wet Kraken en Leegstand het kraken van leegstaande gebouwen strafbaar.  Daar staat tegenover dat een eigenaar na 12 maanden leegstand verplicht is het gebouw in gebruik te geven. Veel gemeenten zullen gaan eisen wat Amsterdam nu al doet, dat daarbij meer dan 70% van het oppervlak benut wordt. Dit vraagt de bijplaatsing van wanden en sanitaire voorzieningen, om de kantoorvloeren geschikt te maken voor veelal wonen. De investering hiervoor moet echter in de korte exploitatieduur weer terugverdiend worden. Dat is nu maximaal 5 jaar,  maar dat zal binnenkort na de uitvoering van de motie Linhard 10 jaar worden. Om hiervoor voldoende over te houden uit de huurinkomsten, is het noodzakelijk de kosten van beheer laag te houden. Met onze aanpak lukt dat  via de opzet van bewonerszelfbestuur. Bewoners kunnen op deze wijze zelf voor de huisvesting zorgen. Het is vooral voor jongere woningzoekenden en creatieven een bijzonder aantrekkelijke en betaalbare huisvestingsvorm die ook aansluit bij hun wens om vrijheid en vaak hoge mutatiegraad.

Het TransformatieTeam kan de hele opzet van deze organisatie begeleiden vanuit haar specialisme onder de naam WoKan®. Met de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring en de bijbehorende documenten worden de woonbesturen begeleid. Ook al is het tijdelijk, dan nog zal er een bouwplan met begroting, bouwvergunning en aanpassing bestemming geregeld moeten worden. Met de specifieke kennis en ervaring, nodig voor de ontheffingen, kunnen de partners van het TransformatieTeam het hele voortraject regelen. Momenteel worden alle beschreven stappen door ons uitgevoerd t.b.v. het project ACTA in Amsterdam waar 464 kamers en 6000 m2 broedplaats komen.

Voordeel voor de eigenaar is dat hij voldoet aan de wet en hij van de beheer- en energiekosten af is en ook nog een beperkte vergoeding krijgt.  Intussen kan hij de tijd gebruiken voor het maken van plannen en het doorlopen van de vergunning en bestemmingsprocedures.